W związku z przekazanym do rozpatrzenia w Komisji Infrastruktury projektem zmian w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, Forum Recyklingu Samochodów (FORS) zgłosiło własne uwagi do proponowanych zmian. Nowe rozwiązania poddane rozpatrzeniu przez Komisję, prawdopodobnie naruszają obowiązujące przepisy ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także zapisy ustawy o odpadach. Czy oznacza to całkowitą niemożność odzyskania pojazdu zabytkowego ze złomowiska? Pozwolimy sobie zacytować niemalże całe uwagi zgłaszane przez FORS:

„W związku z przekazanym do rozpatrzenia w Komisji Infrastruktury projektem zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908), w imieniu Stowarzyszenia FORS chcielibyśmy zgłosić uwagi do proponowanych zmian, wskazując jednocześnie, że projektowane rozwiązania naruszają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) oraz ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, poz. 202).

Złomowisko w USA

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że proponując wprowadzenie do ustawy Prawo o ruchu drogowym przepisu umożliwiającego rejestrowanie pojazdów nabytych w punktach zbierania pojazdów oraz stacjach demontażu, ignoruje się fakt, że ani w punktach zbierania pojazdów, ani w stacjach demontażu nie ma „pojazdów” w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym. Pomija się również fakt, że podmioty prowadzące punkty zbierania pojazdów lub stacje demontażu mają określone obowiązki, przypisane im ustawą o recyklingu i ustawą o odpadach i nie mogą sprzedawać jako pojazdów tego, co zostało do punktu czy stacji przyjęte. Podkreślić należy, że zarówno do punktów zbierania pojazdów, jak i do stacji demontażu trafiają pojazdy wycofane z eksploatacji, tj. pojazdy, co do których właściciel podjął decyzję o jego pozbyciu się. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach, rzecz, której właściciel się pozbywa lub zamierza się pozbyć, jest odpadem. Oznacza to wiec, że pojazd przyjęty do punktu zbierania lub stacji demontażu podlega reżimowi przepisów o odpadach i o recyklingu pojazdów, które nakładają na prowadzących punkty i stacje demontażu obowiązek odpowiedniego postępowania z takim pojazdem-odpadem. W szczególności prowadzący punkt ma obowiązek przekazać każdy przyjęty pojazd wycofany z eksploatacji do stacji demontażu, zaś prowadzący stację demontażu zobligowany jest dokonać czynności demontażu, określonych w art. 3 pkt 10 ustawy o recyklingu. Stosownie do przepisów ustawy o odpadach i o recyklingu podmioty, które przyjmują pojazdy wycofane z eksploatacji, mogą je następnie przekazać tylko i wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. (..)

Samochody to urządzenia jednorazowego użytkuW naszej ocenie proponowane rozwiązania są szkodliwe i mogą otworzyć drogę do szeregu nadużyć, w szczególności mogą być wykorzystane przez szarą strefę. Niewątpliwie też tego typu rozwiązania spowodują zamieszanie w rejestrach, skoro pojazd wyrejestrowany jako poddany demontażowi będzie mógł do rejestru powrócić jako pojazd zabytkowy.

Z powyższych względów apelujemy do Posłów o odrzucenie przedłożonego projektu zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Z pewnością wypracować można inne, lepsze i przede wszystkim bezpieczniejsze sposoby pozyskiwania aut zabytkowych aniżeli przywracanie do życia odpadów, które trafiły do demontażu.

W związku z tym, iż zagadnienia objęte przedmiotowym projektem bezpośrednio dotyczą działalności naszych członków, chcielibyśmy uczestniczyć w posiedzeniu Komisji rozpatrującej druk sejmowy 1414 i ewentualnie podzielić się z Posłami swoją wiedzą i doświadczeniem w materii, jakiej projekt dotyka.”

Prezes Stowarzyszenia
Adam Małyszko

Czy samochód jest przedmiotem jednorazowego użytku? Niezależnie od tego, czy będzie to Fiat 126p z 1990 roku, czy jedyny wyprodukowany prototyp z połowy wieku, po oddaniu na złomowisko skończy przerobiony na żyletki? Pozostaje tylko czekać na ostateczne uchwały w tej sprawie i mieć nadzieję, iż polscy parlamentarzyści wybrani głosami narodu opowiedzą się za rozwiązaniami zgodnymi z postulatami zapaleńców związanych z zabytkową i starą motoryzacją…